โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

สถานะของนักศึกษา

เขียว - หมายถึง พักอยู่หอ

เหลือง - หมายถึง ได้รับการตักเตือน

แดง - หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

ลำดับที่ ชื่อห้อง   สมาชิกหอพักชาย  สถานะ  เบอร์โทร หมายเหตุ
1 ข.1   ว่าง      
  ว่าง      
2 ข.2  

ว่าง

 

     
3 ข.3 mini-for_web0018.JPG 1. นายปรีดี  โพธิ์ศรี  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
mini-for_web0014.JPG 2. นายปรีดา  โพธิ์ศรี  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
4 ข.4   1. นายจักรกฤษณ์  ตองติดรัมย์  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
  2. นายภานุวัฒน์  งามละม่อม  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
  3. นายเอกนพรัตน์  ประกอบกิจ  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
5 ข.5   1. นายภาคภูมิ  คัมภัทนนท์  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
  2. นายพงษ์กรณ์  ศรีชุม  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
6 ข.6   1. นายพลวัฒน์  หนูแสง  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
7 ข.7    ว่าง      
8 ข.8    ว่าง      
9 ข.9    ว่าง      
10 ข.10    ว่าง      

 

 

Go to top